Všeobecné obchodní a dodací podmínky

společnosti eurodata GmbH, 1220 Wien, Technologiezentrum aspern IQ, Seestadtstraße 27 (Stav k: 06.12.2022)

1. Okruh platnosti
1.1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) společnosti eurodata GmbH (dále pouze eurodata) jsou platná pro všechny dodávky a služby, které eurodata poskytne smluvnímu partnerovi (dále pouze zákazník).

1.2. VOP platí také pro budoucí obchody mezi eurodata a zákazníkem a to i v případě, že na ně nebude při budoucím uzavírání smlouvy znovu odvoláváno.

1.3. Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V tomto případě se takové ustanovení nahradí novým, které se co nejvíce přiblíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

1.4. Tyto VOP jsou v platném znění k nahlédnutí v kanceláři eurodata, ke stažení na webové adrese http://www.eurodata.co.at nebo Vám je na požádání zašleme.

2. Délka trvání a ukončení smlouvy
2.1. Tato smlouva na příslušné dodávky a služby je právně účinná od dne, kdy eurodata přijme objednávku.

2.2. Objednávka je zpravidla provedena v podobě písemné žádosti podepsané zákazníkem a zaslané eurodata prostřednictvím faxu, emailu, elektronického formuláře (např. na domovské stránce) nebo poštou.

2.3. Smlouva vzniká dále také na základě ústní nebo telefonické poptávky za předpokladu, že zákazník poskytne své osobní údaje, na jejichž základě eurodata jeho poptávku akceptuje.

2.4. Smlouvy mezi smluvními partnery o odběru služeb nebo o jiných dlouhodobých závazkových vztazích se uzavírají, pokud není uvedeno jinak, na dobu neurčitou a mohou být oběma smluvními stranami, pokud není uvedeno jinak, písemně nebo prostřednictvím faxu k poslednímu dni v měsíci vypovězeny, a to ve výpovědní lhůtě jeden měsíc.

2.5. Dodržení dohodnutých platebních termínů je základní podmínkou pro poskytnutí služeb eurodata. Společnost eurodata je proto oprávněna při prodlení s platbou po neúspěšném upomenutí a za podmínky poskytnutí dvoutýdenní dodatečné lhůty písemnou nebo elektronickou cestou smluvní vztah s okamžitou platností ukončit.

2.6. V každém případě zůstává nárok eurodata na dohodnutou odměnu za zbylou dobu trvání smlouvy do dalšího výpovědního termínu nedotčen. Společnost eurodata je dále při prodlení s platbou oprávněna vyúčtovat ode dne prodlení veškeré z toho plynoucí náklady, náklady na vymahačské a právní služby a taktéž běžné úroky z prodlení.

2.7. Zákazník je výslovně upozorněn na skutečnost, že po ukončení smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu není společnost eurodata dále povinna poskytovat dohodnuté služby. Společnost eurodata je proto oprávněna k vymazání uložených dat. Včasné vyzvednutí, uložení a bezpečnost těchto dat před ukončením smluvního vztahu zůstává ve výhradní zodpovědnosti zákazníka. Zákazník se proto nemůže při smazání těchto dat domáhat vůči eurodata žádných nároků.

3. Cena a platební podmínky
3.1. Pokud není uvedeno jinak, platí ceny uvedené v nabídce nebo objednávce. Tyto ceny jsou uvedeny bez daně.

3.2. Společnost eurodata si vyhrazuje právo na změnu cen, a to především v případě neobvykle vysokého počtu vyvolávání pronajatých webových stránek, neomezených přístupů a zvýšení mimořádných nákladů zákazníka ve srovnání s výší nákladů v době uzavření smlouvy.

3.3. eurodata si vyhrazuje právo dohodnuté ceny ročně k datu 1.1. upravit (doložka o zachování hodnoty). Jako měřítko pro výpočet stability hodnoty slouží index spotřebitelských cen 2020 vyhlašovaný měsíčně Rakouským statistickým úřadem nebo jiný index vystupující na jeho místě. Ochrana hodnoty vyplývá z procentuálního rozdílu mezi zveřejněnými hodnotami indexu ze září uplynulého roku a září předchozího roku.

3.4. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny platby splatné ihned po obdržení faktury.

3.5. Měsíční a roční stálé odměny jsou splatné předem.

3.6. Platby jsou prováděny složenkou, elektronickým převodem (Online Banking) nebo zákazník zplnomocní eurodata k inkasu pohledávek poskytnutím svolení k SEPA inkasu.

3.7. Kompenzace plateb s pohledávkami vůči společnosti eurodata a pozdržení plateb na základě údajných pohledávek zákazníka, které však nebyly společností eurodata uznány, je vyloučeno.

3.8. Zákazník je oprávněn vznést během tří týdnů písemnou námitku k pohledávce uvedené na faktuře od eurodata, v opačném případě je pohledávka považována za uznanou.

3.9. Platby předem nejsou úročeny.

3.10. Dodané zboží zůstává až do úplného splacení majetkem eurodata.

4. Služby společnosti eurodata
4.1. Služby společnosti eurodata jsou poskytovány na základě platného popisu služeb a ustanovení o odměnách.

4.2. Výpadky sítě, poruchy, údržbářské práce nebo jiné nepředvídatelné a nevyhnutelné události mohou vést k nevyhnutelným přerušením poskytovaných služeb. Nelze tedy garantovat nepřetržitý provoz a při přerušení si tedy nelze dělat vůči eurodata jakékoliv nároky. Společnost eurodata se však vynasnaží veškeré poruchy a přerušení odstranit co nejrychleji, co to bude technicky a ekonomicky možné. Krátkodobé poruchy a přerušení neopravňují zákazníka ke snížení plateb.

4.3. Zákazník je povinen společnosti eurodata neprodleně a písemně nahlásit poruchy, nedostatky nebo také škody, které vznikly v souvislosti s dohodnutými službami; v opačném případě odpadají veškeré nároky vůči eurodata.

5. Možnosti ukončení smlouvy
Smluvní vztahy mohou být ukončeny následujícími způsoby:

  • řádná nebo mimořádná výpověď
  • ukončení dohodou
  • uplynutí doby platnosti smlouvy
  • vyhlášení konkursu na majetek zákazníka
  • úmrtí zákazníka, popř. konec zákonné existence podniku
  • všeobecné zastavení služeb (Bod 6)

6. Všeobecné zastavení služeb
eurodata si vyhrazuje právo zastavit dodávku služeb, pokud je jejich další poskytování z technických, ekonomických nebo provozních důvodů neúnosné. Toto zastavení služeb je účinné nejdříve 3 měsíce po jeho oznámení.

7. Ochrana dat
7.1. Celá realizace zakázky probíhá v rámci společnosti eurodata pomocí automatického zpracování dat (EDV). Zákazník dává tímto výslovný souhlas s uložením, převodem a dalším zpracováním všech dat, které poskytl společnosti eurodata v rámci smluvního vztahu.

7.2. Zákazník tímto poskytuje kdykoliv odvolatelný souhlas s použitím kmenových, provozních a osobních údajů za účelem poskytování služeb a s jejich dalším využitím pro reklamu, příp. k informacím o produktech včetně cenových nabídek a to výhradně společností eurodata prostřednictvím telefonu, emailu nebo dalšími elektronickými médii.

7.3. Zákazník poskytuje společnosti eurodata neodvolatelné oprávnění předat veškerá data zákazníka společnostem přidruženým eurodata k poskytnutí dohodnutých služeb.

 8. Vyloučení odpovědnosti
eurodata neručí za škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí. Vyloučeno je ručení podnikatelům za škody způsobené vyšší mocí, následné škody a ušlý zisk. Společnost eurodata nepřebírá záruku za správnost dat a informací, které sama nevypracovala a které jí byly poskytnuty třetí osobou. Totéž platí také pro všechna zpracování dat a plánování.

9. Zachování mlčenlivosti
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech zjevně rozpoznatelných obchodních a výrobních tajemstvím druhé strany nebo skutečnostech takto označených, které byly v rámci obchodního vztahu zveřejněny, a to i po ukončení obchodního vztahu.

10. Ostatní ustanovení
10.1. Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit společnosti eurodata jakékoliv změny svého jména (jména nebo označení firmy), adresy, emailové adresy, právní formy, zápisu v obchodním rejstříku a bankovního spojení.

10.2. Případné spory týkající se této smlouvy budou projednávány u soudu místně příslušného sídlu společnosti eurodata.

10.3. Platí výhradně rakouské právo.